Nano Bạc cho Chăn Nuôi

  • Nano Bạc trong chăn nuôi có tác dụng làm sạch môi trường chuồng trại và triệu tiêu mầm bệnh
  • Đơn vị: Chai
  • Dung tích chai: 1000ml
  • Thành phần Nano Bạc trong 1 chai: 250ppm